İsg eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programı, C Sınıfı İş Güvenliği Kursu, B Sınıfı İş Güvenliği Yükselme Kursu, A Sınıfı İş Güvenliği Yükselme Kursu, İş Yeri Hekimliği Kursu, Diğer Sağlık Personeli Kursu, Giresun Üniversitesi, Giresun, Ordu, Trabzon, Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Sivas, Rize, Türkiye'nin her yerinden uzaktan eğitim olan kursumuza katılabilirsiniz.

Eğitimlerimiz Hakkında

Merkezimiz sürekli eğitim kapsamında aşağıda belirtilen temel program alanlarının birçoğunda doğrudan görev alabilirken, bazı sürekli eğitim programlarında, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak dolaylı katkılarda da bulunurlar.

NİTELİĞİNE GÖRE SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Mesleki yetiştirmeye dönük eğitim programları. Mesleki yetiştirme ve bilgi tazeleme, yükselme eğitimi (mesleki ilerleme eğitimi), gibi eğitim programları, çalışma yaşamının gerektirdiği nitelikleri kazandırmaya dönük kurslar ve seminerleri kapsar.  Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler, mesleklerin içeriğini değiştirmekte, iş yaşamı içindeki hareketlilik işgücünün farklı rolleri oynamasını zorlamaktadır. Bu değişimler, işgücünü uyarlama, yeterliğini yükseltme, yenileştirme gibi eğitimleri gerektirmektedir. Sürekli eğitimlerde yetişkinlerin pek çok eğitim gereksinmelerini karşılamak amaçlanmakla birlikte temel vurgu mesleki yetiştirme üzerinedir.

Toplumsal yaşamın niteliğini iyileştirmeye yönelik eğitim programları. Kadın eğitimi, aile eğitimi, ana baba eğitimi, sorun çözme becerilerini geliştirme eğitimi, insan ilişkileri eğitimi, iletişim eğitimi, emeklilik eğitimi, sağlık ve sosyal güvenlik eğitimi  gibi eğitim programları, toplumsal yaşamın niteliğini yükseltme amacına yönelik programlardır. Bu temel program alanı kapsamında, bireylerin iletişim ve anlatım, insan ilişkileri, sağlıklı yaşama ve sorun çözme  yeterlikleri geliştirilir.

Kendini gerçekleştirme ya da öz doyum sağlamaya dönük eğitim programları. Bu programlar çerçevesinde kendini tanıma ve kişisel gelişim eğitimi, boş zaman eğitimi, sanat eğitimi, felsefe eğitimi gibi eğitim programları düzenlenir. Bu kapsamda, bireyin kendini ve çevresini tanıması, yeteneklerini geliştirerek yeterliklere dönüştürmesi, amaçları ile yeterlikleri arasında dengeli bir uyum sağlayarak ussal bir yaklaşımla sorunlarını çözebilmesi amacıyla, kişisel gelişim eğitimi verilir. Bu eğitimler bireylerin mesleki yaşamlarına da katkıda bulunur.

Demokrasi kültürünü geliştirmeye yönelik eğitim programları. İletişim ve işbirliği eğitimi, uyum eğitimi, yurttaşlık eğitimi, siyasal eğitim, demokrasi eğitimi, aile eğitimi gibi programlar, birlikte yaşamın gerektirdiği, ilişki, işbirliği, kişiler ve gruplar arası etkili iletişim gibi  nitelikleri kazandırmaya dönük kurslar ve seminerleri içerir. Her insan başkaları ile ilişki kurmakta, iş yapmakta, birlikte yaşamakta yeterli olmak ister. Birlikte yaşamanın temeli, başkaları ile iyi ilişkiler içinde olmaktır. Diğerleri ile iyi ilişkiler içinde olmanın öğrenilmesi yaşam boyu sürer. Geliştirilen eğitim programları yoluyla ailede, eğitim kurumlarında ve çalışma yaşamında demokratik ilkelerin işletilmesine ilişkin niteliklerin kazandırılması amaçlanır.  

Temel eğitim yönelimli programlar. İşlevsel okuma-yazma eğitimi, bilgi okuryazarı olma ve eleştirel okuma eğitimi, yaşam boyu öğrenen olma eğitimi, araştırma eğitimi gibi programlar, önceki örgün eğitim programlarının eksikliklerini giderme ve tamamlamaya dönük seminerler ve kursları kapsarlar.